KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 
Aşağıda yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.
 
a) Veri Sorumlusu Kimdir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Trakya Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.  
 
b) Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
Siz değerli müşterilerimiz ve/veya muhtemel iş ortaklarımızın kişisel verileri, web sitemizde yer alan “İletişim Formu” kapsamında tarafımıza iletmiş olduğunuz talep ve/veya şikâyetlere ilişkin sonuçlar ile ilgili sizlere geri dönüş yapılabilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için Şirketimizce elde edilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
 
c) Hangi Verilerinizi İşliyoruz?
İletişim formumuz kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

 • İsim-Soy İsim
 • E-Posta Adresi
 • Telefon Numarası

Şirketimize iletmiş olduğunuz talep veya şikâyetinize ilişkin tarafınız ile iletişime geçilebilmesi için yukarıda belirtilen iki farklı iletişim kanalınızı bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Böylelikle bu yollardan bir tanesi ile size ulaşamadığımızda diğer kanaldan ulaşabiliyor olacağız.
 
d) Kişisel Veri Sahibi Olarak Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız Nelerdir?
Kişisel veri sahipleri olarak, verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Şirketimiz web sitesinde bulunan “İletişim Formu” sekmesinde yer alan “Kişisel Veri Koruma Kanunu Bilgi Talebi” seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu bilgi talebi ile kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi konusunda gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda Şirketimizden edinebileceğiniz bilgiler aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.